فرم نظرسنجی نمایشگاه کار دانشگاه تهران

 • کاملاً راضیراضیمتوسطناراضیکاملاً ناراضی
  از فرآیند ثبت نام چقدر رضایت دارید؟
  بطور کلی چقدر از شرکت در نمایشگاه کار راضی هستید؟
  بطور کلی چقدر از نحوه ی اطلاع رسانی های انجام شده در زمینه ی فراخوانی و برگذاری نمایشگاه کار دانشگاه تهران راضی هستید؟
  آیا بطور کلی از نحوه برخورد نمایندگان شرکت ها و سازمان ها در غرفه ها و میزان زمان اختصاص داده به شما بعنوان مراجعه کننده راضی هستید؟
  چقدر از کارگاه های آموزشی برگذار شده در نمایشگاه کار تهران راضی هستید؟
 • کاملاً کافی بودکافی بودمتوسط بودکافی نبوداصلاً کافی نبود
  آیا اطلاعات ارائه شده در مورد معرفی کارفرمایان ازجمله؛ زمینه ی فعالیت، چشم انداز و ماموریت شرکت کافی بود؟
  آیا اطلاعات ارائه شده در مورد فرصت های شغلی از طرف کارفرمایان کافی بود؟
  آیا اطلاعات ارائه شده در مورد شرایط احراز شغل از طرف کارفرمایان کافی بود؟
 • کاملاً واضح بودواضح بودمتوسط بودواضح نبوداصلاً واضح نبود
  آیا فرآیند و مراحل جذب و استخدام ارائه شده از طرف کارفرمایان واضح و روشن بود؟
 • کاملاً روشن بودروشن بودمتوسط بودروشن نبوداصلاً روشن نبود
  آیا اطلاعات ارائه شده در مورد مسیر شغلی مورد نظر از طرف کارفرمایان روشن بود؟
  آیا اطلاعات ارائه شده در مورد جبران خدمات و مزایای مورد نظر از طرف کارفرمایان روشن بود؟
  آیا اطلاعات ارائه شده در مورد فرهنگ و جو سازمان مورد نظر از طرف کارفرمایان روشن بود؟
 • کاملاً مطلوب بودمطلوب بودمتوسط بودمطلوب نبوداصلاً مطلوب نبود
  بطور کلی نحوه برخورد و رفتار و اطلاعات نمایندگان کارفرمایان در غرفه ها چطور بود؟
 • کاملا اثربخش استاثربخش استاثر متوسط دارداثربخش نیستاصلا اثربخش نیست
  بطور کلی برگذاری کارگاه های آموزشی در نمایشگاه کار تهران چقدر در جذابیت این رویداد اثربخش بوده است؟
 • قطعاً بلهبلهمعلوم نیستنهقطعاً نه