تصویر پروفایل شرکت

ویرا دانش آرتا کوشش

VDAC

درباره شرکت

شرکت عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است پروژه های تحقیقاتی و همگرا  NBIC (nano- bio- IT-Cognitive )  انجام میدهد نیازمند رشته های تخصصی همگرا با سایر گروه ها در

الکترونیک و مکانیک و کیمیکال  و  ساخت پروژه است