• 2019-11-19

تحلیل گر بازار سرمایه و بورس

تهیه گزارش های مای بازار سرمایه سرویس دهی تحلیل ب...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

مشاور سرمایه گذاری

مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران و مشتریان برای خر...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

کارشناس سرمایه انسانی

جذب پرسنل نگهداری پرسنل مصاحبه خروج و ورود امور ه...

بیشتر بخوانید
  • 2019-11-19

کارشناس بازاریابی و فروش

جذب مشتریان بالقوه به بازار سرمایه و کارگزاری مفید

بیشتر بخوانید